خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش برای کلیه محصولات بصورت یک سند چاپی در اختیار مشتری قرار میگیرد. مشتری با خرید از ما به مدت معین شده در سند میتواند از خدمات رایگان استفاده کرده و بعد از آن به ازاء خدمات، مبلغ از قبل مشخص شده ای از وی دریافت میشود.