شرايط گارانتي

مدت زمان گارانتي قطعات يكسال و شاسي هيجده ماه مي باشد.

شرايط ابطال گارانتي

1- استفاده ناصحیح از نیمه تریلر

2 - بارگیري خارج از ظرفیت استاندارد

3- عدم سرویس به موقع نیمه تریلر

4- تعمیرات خارج از شبکه شرکت و یا افراد غیر متخصص

5- استفاده از قطعات غیر استاندارد

توضیح: درصورت اعمال گارانتی جدید (تعمیري یا تعویضی) خدمات جدید برمبناي زیر تمدید می گردد: 1- قطعات تعمیري به مدت 2 ماه 2- قطعات تعویضی به مدت 3 ماه