مدارك مورد نياز

 1- فتوكپي (كارت ملي، كپي صفحه اول شناسنامه، جواز كسب) و براي افراد حقوقي فتوكپي روزنامه و ثبت شركت

 2- دو قطعه عكس 4×6

3- چك ضمانت بدون تاريخ بدون توضيح در وجه شركت ايران كاوه سايپا به مبلغ 3/500/000/00 ريال

4- تكميل فرم استعلام حساب توسط بانك صادر كننده دسته چك يا ارائه پرينت حساب شش ماهه از بانك مربوطه

5- عكس از نمايندگي شامل محيط دفتر فروش،اداری،پاركينگ و ......

6- كپي برابر اصل شده جواز يا پروانه كسب مرتبط با فروش خودروی سنگين

7- كپي برابر اصل شده سند مالكيت به نام متقاضي يا اجاره نامه رسمي با كد رهگيری

8- گذاشتن سند به منظور خريد سبدی يا اعتباری جهت ضمانت در ترهين شركت 120 درصد بهای محصول يا محصولات