سید اکبر موسوی مقدم
مدیرعامل شرکت ایران کاوه سایپا
ایرج خسروداد
رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل
سید عماد آل طه
عضو هیئت مدیره